BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Wodowanie książki na pokładzie ORP Błyskawica
26.02.2019
We wtorek 26 lutego w Salonie Kaprów, okrętu-muzeum ORP Błyskawica odbyło się uroczyste wodowanie książki pod tytułem: Bezpieczeństwo w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej podczas przeładunku materiałów wybuchowych.

Autorem monografii jest kmdr por. dr Mirosław Chmieliński - wykładowca Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej.

 


Uroczystość wodowania książki swoją obecnością zaszczycili: Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej kmdr dr hab. Jarosław Teska prof. AMW, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski wraz z małżonką Panią Mieczysławą – matką chrzestną wodowanej książki, były dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Andrzej Królikowski prof. nadzw. AMW, Prezes Pol-Mare Sp. z o.o. Sp. k. kpt. ż.w. Krzysztof Pałucha, dyrektor operacyjny DCT Gdańsk S.A. mgr inż. Grabowski Jacek, Menedżer ds. Rozwoju operacyjnego DCT Gdańsk S.A. Karol Moszyk, kmdr por. dr hab. Bartłomiej Pączek wydawca monografii oraz przyjaciele, współpracownicy i rodzina autora oraz dowódca ORP Błyskawica kmdr por. Walter Jarosz.


GALERIA


Kmdr ppor. mgr inż. Jacek Zalewski przedstawił sylwetkę autora monografii, zwracając szczególną uwagę na jego drogę naukową i karierę wojskową. Zwrócił też uwagę, że recenzent wydawniczy dr hab. Adam Radomyski, prof Lotniczej Akademii Wojskowej – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW z Dęblina podkreślił w recenzji, że: Autor w recenzowanej monografii dokonuje nie tylko teoretycznych rozważań naukowych, ale w umiejętny i logiczny sposób przekłada je na praktykę przeładunku materiałów wybuchowych w wybranych portach morskich mających podstawowe znaczenie dla gospodarki narodowej….. Dużą wartość merytoryczną posiadają przedstawione przez Autora przykłady wybranych elementów modelu planistycznego i realizacyjnego, tj. przedsięwzięcia podejmowane dla zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa przeładunku materiałów wybuchowych oraz procedury powiadamiania o zdarzeniach lub zagrożeniu.

Ponadto kmdr ppor. mgr inż. Jacek Zalewski przedstawił fragment recenzenta wydawniczego dr hab. Andrzeja Bursztyńskiego, prof. Akademii Marynarki Wojennej, który dokonał następującej konstatacji: Monografia stanowi oryginalny i autorski materiał, przygotowany na podstawie wieloletniej praktyki dr. Mirosława Chmielińskiego. Dotychczasowe kwalifikacje i doświadczenie w zakresie doradztwa i pełnienia roli eksperta w transporcie towarów niebezpiecznych oraz dorobek naukowo-badawczy Autora pozwalają na sformułowanie tezy o merytorycznej dojrzałości do napisania monografii na ten temat. Autor legitymuje się bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa w transporcie materiałów wybuchowych oraz głęboką i aktualną wiedzą w tym zakresie. Poziom kompetencji merytorycznych i stopień przygotowanie Autora do pracy nad taką monografią oceniam bardzo wysoko, a zamysł jej napisania bardzo pozytywnie.

Następnie ceremonii symbolicznego aktu „wodowania” książki dokonała Pani Mieczysława Piotrzkowska. Matka chrzestna , zgodnie z tradycją, wypowiedziała słowa: Płyń w szeroki świat poprzez morza, oceany, zatoki i porty. Przemierzaj lądy znane i nieznane po to, aby chwała polskiej gospodarki morskiej dotarła do każdego miejsca na świecie. Niech wszystkie pokolenia poznają jej znaczenie dla Naszej Ojczyzny. Dotrzyj do każdego okrętu, statku i każdego domu, aby załogom i mieszkańcom nieobce były sprawy gospodarki morskiej w polskich portach morskich. Zajrzyj do bibliotek i szkół. Pokaż najważniejsze sprawy zapewniające bezpieczeństwo ładunków niebezpiecznych na terenie polskich portów morskich, które na papierze utrwalił autor książki kmdr por. dr Mirosław Chmieliński.

Kmdr ppor. mgr inż. Jacek Zalewski zwrócił uwagę, że przewóz ładunków niebezpiecznych jest szczególnym rodzajem transportu i podlega on określonym przepisom prawnym, spełniając i przestrzegając szereg określonych wymagań. Bezpieczeństwo tego typu przewozów, zależne jest od właściwej organizacji jego przewozu i maksymalnego zaangażowania uczestników całego procesu. Zwodowana w dniu dzisiejszym książka na ponad 200 stronach zawiera również materiał ilustracyjny, a przedstawione w monografii modelowe rozwiązanie w zakresie przeładunku materiałów wybuchowych w porcie morskim jest rozwiązaniem interesującym i na jego podstawie można sformułować propozycje w zakresie systemowego rozwiązania tej kwestii w praktyce. Uzasadniając temat i potrzebę podjęcia badań, można zauważyć, że niebezpieczeństwo związane z przeładunkiem materiałów niebezpiecznych w portach morskich wymaga wypracowania racjonalnych i skutecznych rozwiązań. Zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa portów morskich oraz portowych terminali staje się obecnie w aspekcie występowania wielu różnorodnych zagrożeń, jednym z zadań strategicznych dla zarządów portów i kierownictw terminali zlokalizowanych w portach.

Komandor porucznik dr inż. Mirosław CHMIELIŃSKI – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z eksploatacją broni rakietowej i artyleryjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. analizy kluczowych wymagań stawianych przed nowoczesnymi rozwiązaniami amunicji i systemów uzbrojenia morskiego. Jego obszar zainteresowań obejmuje także zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych metod szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w oparciu o platformę treningową uzbrojenia morskiego, w postaci platformy symulatora ruchu okrętu z Przenośnym Przeciwlotniczym Zestawem Rakietowym GROM lub 12,7mm WKM, która to w wierny sposób oddaje specyfikę walki okrętu z przeciwnikiem powietrznym.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych